Onderwijs

Op De Fakkel werken we volgens het leerstofjaarklassensysteem. Dat betekent dat kinderen van dezelfde leeftijd bij elkaar in een groep zitten en het onderwijs klassikaal krijgen aangeboden. In de klas wordt uiteraard rekening gehouden met de verschillende niveaus van leerlingen: daar waar nodig krijgen de leerlingen extra uitdaging of juist extra ondersteuning. Door middel van EDI betrekken we de kinderen bij de instructie waardoor we het beste uit elk kind halen.

EDI

EDI betekent Expliciete Directe Instructie. Het is een bewezen aanpak om de leseffectiviteit te verhogen en zorgen voor succeservaringen en betere leerprestaties bij alle leerlingen. Kinderen worden met EDI actief betrokken bij de inhoud van de lessen, waardoor gedragsproblemen afnemen en de leerwinst toeneemt.

Leerlingen hebben verschillende niveaus en onderwijsbehoeften. Het onderwijs moet waar mogelijk aangepast zijn aan de verschillen tussen leerlingen. Met EDI leren kinderen stapsgewijs de leerdoelen te beheersen. We stellen het doel van de les vast en laten dit doel ook meerdere keren terug komen in de instructie. Het doel is duidelijk en enkelvoudig. De  vaardigheden die nodig zijn om het doel te bereiken worden goed besproken. Leerlingen krijgen denktijd en mogen met elkaar overleggen.

Ze gaan pas over aan de verwerking van de stof als de leerkracht zeker weet dat de meeste kinderen de stof begrijpen en kunnen toepassen. Aan de instructietafel begeleiden we vervolgens de kinderen die nog extra hulp nodig hebben en/of de instructie op een andere manier nog een keer moeten doorleven.  De zogenaamde pluskinderen daarentegen mogen veelal eerder beginnen aan de stof zodra ze de leerstof begrijpen.

Leerlingvolgsysteem

We volgen de vorderingen van de leerlingen in groep 1 en 2 door middel van observatie en het invullen van de leerlijnen. In de groepen 3 t/m 8 nemen we naast de methode toetsen ook 2 keer per jaar de IEP toets af. Dit doen we om de ontwikkeling van de kinderen te volgen en ons onderwijs hierop af te stemmen.