Menu

Ouderparticipatie

ouderparticipatie3

Ouderparticipatie

Een school kan niet zonder de leerlingen, maar een school kan ook niet zonder ouders. Samen hebben we een belangrijke rol in de opvoeding van de leerlingen. Wij hechten er daarom veel belang aan ouders te betrekken bij de diverse activiteiten op school.

Via de digitale weg ontvangt u ongeveer eens per drie weken de nieuwsbrief. U leest in de nieuwsbrief over allerlei belangrijke, leuke en actuele gebeurtenissen. 

Regelmatig ontvangt u vanuit de groep groepsnieuws. Aan de hand van dit groepsnieuws kunt u uw kind vragen stellen over de schooldagen. Het is een goede manier om herinneringen op te halen en om nieuwe woorden en begrippen te oefenen. Het groepsnieuws geeft een indruk van wat uw kind beleeft op school.

DSCF0890 highres

Ouderhulp

Als ouder kunt u zich op verschillende manieren inzetten voor onze school: ondersteunend bij de creatieve vakken in de groepen 3 t/m 8; als bibliotheekouder door onze boeken te sealen, de bieb netjes te houden; als overblijfouder; in de versiercommissie; als klassenouder, ter ondersteuning van de leerkracht bij organisatie van excursies, luizenpluizen en lief en leed; of via de MR of OR.

Voor ieder wat wils dus! We kijken uit naar uw ondersteuning. U kunt bij de leerkracht terecht voor meer informatie of om u aan te melden. Over de OR en MR vindt u hieronder meer informatie.

Ouder-kind gesprekken

Aan het begin van het schooljaar (bij groep 1 geldt bij de start van de schoolloopbaan) vindt er een ouder-kindgesprek plaats. Tijdens dit gesprek maken we met elkaar afspraken over hoe we het komende jaar met elkaar communiceren; we maken een communicatieplan op maat. Communiceren kan via een gesprek op school, per telefoon en per Parro. Het gaat er hierbij om wat goed is voor de leerling.

OR v2

Ouderraad (OR)

De ouderraad (OR) denkt mee en werkt samen met het onderwijsteam vanuit het oogpunt van de ouders en de kinderen. Samen proberen zij te komen tot een optimaal functionerende schoolorganisatie.

De OR is onmisbaar bij de organisatie en het helpen bij de binnen- en buitenschoolse activiteiten op school zoals bijvoorbeeld het pleinfeest, sinterklaasfeest, kerst- en paasviering, diverse sportactiviteiten (koningsspelen, sportdag en avondvierdaagse), de schoolfotograaf en het afscheid van groep 8.

Verder beheert de OR de jaarlijkse (vrijwillige) ouderbijdrage. Die wordt besteed aan verschillende activiteiten voor de kinderen en aan andere kosten voor aanvullende (leer) middelen die niet voor vergoeding van de overheid in aanmerking komen. Denk bijvoorbeeld aan de inrichting van het schoolplein. Voor het bekostigen van deze activiteiten vraagt ​​de OR u een jaarlijkse bijdrage.

Met opmerkingen of ideeën, die een bijdrage kunnen leveren aan een mooie schoolklimaat, kunt u altijd terecht bij één van de OR-leden, of mail uw suggesties naar [email protected].

OR 1

Medezeggenschapsraad (MR)

De medezeggenschapsraad heeft een belangrijke rol bij het bewaken van de kwaliteit van het onderwijs. De medezeggenschapsraad beslist en denkt mee over diverse zaken die de school aangaan zoals het schoolplan, de schoolgids en het activiteitenplan. Belangrijke besluiten die de het bestuur wil nemen, moeten worden voorgelegd aan de MR. Andersom kan de MR elk standpunt dat zij heeft, kenbaar maken aan het bestuur. Dit kan de MR gevraagd én ongevraagd doen. De leden van de MR zijn bereikbaar en aanspreekbaar op het schoolplein, en via [email protected].

 

GMR 2

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)

In de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) worden onderwijsinhoudelijke en personeelszaken besproken die schooloverstijgend zijn. In de GMR zitten teamleden en ouders van diverse PCBO-scholen.