Menu

Ons onderwijs

DSCF0922 highres

Onderwijs op De Fakkel

Op De Fakkel werken we volgens het leerstofjaarklassensysteem. Dat betekent dat kinderen van dezelfde leeftijd bij elkaar in een groep zitten en het onderwijs klassikaal krijgen aangeboden. In de klas wordt uiteraard rekening gehouden met de verschillende niveaus van leerlingen: daar waar nodig krijgen de leerlingen extra uitdaging of juist extra ondersteuning. Door middel van EDI betrekken we de kinderen bij de instructie waardoor we het beste uit elk kind halen.

 

DSCF0833 highres

EDI

EDI betekent Expliciete Directe Instructie. Het is een bewezen aanpak om de leseffectiviteit te verhogen en te zorgen voor succeservaringen en betere leerprestaties bij alle leerlingen. Kinderen worden met EDI actief betrokken bij de inhoud van de lessen, waardoor gedragsproblemen afnemen en de leerwinst toeneemt.

Leerlingen hebben verschillende niveaus en onderwijsbehoeften. Het onderwijs moet waar mogelijk aangepast zijn aan de verschillen tussen leerlingen. Met EDI leren kinderen stapsgewijs de leerdoelen te beheersen. We stellen het doel van de les vast en laten dit doel ook meerdere keren terugkomen in de instructie. Het doel is duidelijk en enkelvoudig. De vaardigheden die nodig zijn om het doel te bereiken worden goed besproken. Leerlingen krijgen denktijd en mogen met elkaar overleggen. Ze gaan pas over aan de verwerking van de stof als de leerkracht zeker weet dat de meeste kinderen de stof begrijpen en kunnen toepassen. Aan de instructietafel begeleiden we vervolgens de kinderen die nog extra hulp nodig hebben en/of de instructie op een andere manier nog een keer moeten doorleven.  De zogenaamde pluskinderen daarentegen mogen veelal eerder beginnen aan de stof zodra ze de leerstof begrijpen.

Erkende Kanjerschool

Wij zijn een erkende Kanjerschool. In iedere groep wordt de werkwijze vanuit de Kanjertraining toegepast. Deze methodiek op sociaal-emotioneel gebied richt zich op het vergroten van sociale vaardigheden en oplossend vermogen van kinderen. Alle leerkrachten van onze school zijn gecertificeerd om de Kanjertraining te geven en volgen regelmatig nascholing op dit gebied. Op systematische wijze leren kinderen op een respectvolle, plezierige en veilige manier met elkaar omgaan. Er wordt aandacht besteed aan het bevorderen van zelfvertrouwen en zelfbeheersing.

Afspraken

Bij de Kanjertraining, maar ook daarbuiten, staan de volgende Kanjerafspraken centraal:

  • We vertrouwen elkaar
  • We helpen elkaar 
  • Niemand speelt de baas 
  • Niemand lacht uit 
  • Niemand blijft zielig
DSCF0619 bewerkt highres v2

Spelenderwijs leren in groep 1 t/m 3

Jonge kinderen ontdekken de wereld om zich heen door hun spel. Bij De Fakkel bieden wij een rijke leeromgeving waarbij de kleuters op spelenderwijs leren. Door spel leren kinderen hun eigen mogelijkheden te ontdekken, maar ook samen te werken. Er wordt bij De Fakkel doelgericht gewerkt aan taalontwikkeling, voorbereidend rekenen, schrijven en lezen en wereldoriëntatie, ter voorbereiding op groep 3.  In groep 3 beginnen we naast de kernvakken taal en rekenen, met wereldoriëntatie en expressie. 

 

DSCF1142 highres

Onderwijs in de groepen 4 t/m 8

In de hogere groepen wordt er een steeds groter beroep gedaan op de zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid van de leerling. Naast de kernvakken bieden wij wereldoriëntatie, Engels, studievaardigheden aan. Met aandacht voor de verschillende onderwijsbehoeftes en niveauverschillen halen we het beste uit een kind. Vanaf groep 4 gaan kinderen een boekenbabbel houden en vanaf groep 5 houden de kinderen ook een spreekbeurt.  Vanaf groep 5 bieden wij structureel Engels aan. Ook beginnen we in groep 7 en 8 met het maken van huiswerk en werkstukken ter voorbereiding op het voortgezet onderwijs.

 

DSCF0865 highres

Pedagogisch klimaat

Een positief pedagogisch klimaat is belangrijk voor niet alleen de leerlingen, maar ook ouders en leerkrachten. Op De Fakkel hebben we duidelijke regels om de goede sfeer op peil te houden, zoals een goede sociale omgang met elkaar. Naast algemene schoolregels maken we gebruik van de Kanjertraining en hebben we een pestprotocol. Samen met ouders en leerlingen doen wij ons best om een veilige omgeving te bieden.

 

DSCF1063 highres

Plusprogramma

Begaafde leerlingen hebben, net als alle kinderen, aandacht en begeleiding nodig. Er wordt verrijkende en verdiepende stof aangeboden om aan hun onderwijsbehoefte te voldoen.  Bij ons op de Fakkel kunnen leerlingen die extra uitdaging nodig hebben één keer per week deel nemen aan de Kangoeroegroep op school. Het reguliere werk wordt in overleg met de leerling gereduceerd, zodat ruimte ontstaat om hieraan te werken. De leerlingen worden hierin begeleid door de eigen leerkracht. 

Daarnaast kunnen ze als dat nodig is ook één dagdeel deelnemen aan de bovenschoolse plusklas van PCBO. Hoe wij daar mee omgaan, kun je lezen in de PCBO-visie op meer- en hoogbegaafdheid.

PCBO Plusprogramma

DSCF0892 highres v2

Dyslexie

Niet bij alle leerlingen ontwikkelt het lezen zich even gemakkelijk. Onze school streeft ernaar leerlingen met lees- en spellingsproblemen vroegtijdig te signaleren en begeleiden. De begeleiding maakt onderdeel uit van de zorgstructuur binnen de groep en zal dus ook binnen de groep door de groepsleerkracht plaatsvinden. Leerlingen die moeilijkheden ervaren bij het lezen en spellen krijgen in de groep extra uitleg en aandacht. De ondersteuning vindt plaats met de reguliere lesmethoden aangevuld met technieken die zijn afgestemd op de problematiek van het kind. Als er niet genoeg vooruitgang is, kan in overleg met de IB-er gekeken worden of andere programma’s of materialen ingezet worden of dat er verder diagnostisch onderzoek nodig is.

 

Passend onderwijs

Passend onderwijs betekent dat alle kinderen een plek krijgen op een school die bij ze past. Ook als zij extra ondersteuning nodig hebben. Zoveel mogelijk kinderen gaan dan ook naar een reguliere basisschool. Alleen wanneer het écht nodig is, gaat een kind naar speciaal (basis)onderwijs.  Alle scholen hebben zorgplicht. Meld je jouw kind aan op De Fakkel, dan kijken wij of je kind past op onze school, eventueel met extra ondersteuning vanuit onze intern begeleider of een gedragswetenschapper. Het kan ook zijn dat een andere school in het regulier of speciaal (basis)onderwijs beter past. In een persoonlijk gesprek bekijken we de mogelijkheden waarbij eventueel ook andere gegevens en informatie van vorige scholen of opvang van belang kunnen zijn.  

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/passend-onderwijs

Samenwerkingsverband

In Apeldoorn werken schoolbesturen, basisscholen en scholen voor speciaal (basis)onderwijs nauw samen in een Samenwerkingsverband. Wanneer onze school niet kan bieden wat je kind nodig heeft, of wanneer we vragen hebben over de begeleiding van je kind, dan nemen we contact op met het Samenwerkingsverband. Binnen het Samenwerkingsverband delen we kennis en overleggen we met elkaar. Ook winnen we hier advies in of kunnen we bijvoorbeeld een orthopedagoog of psycholoog inzetten om de juiste ondersteuning voor je kind in kaart te brengen. Zo werken we samen aan de beste ondersteuning voor ieder kind.  Kijk voor meer informatie over het samenwerkingsverband op de website. Hier vind je ook diverse protocollen, zoals het protocol scheiding.

www.swvapeldoornpo.nl

School Ondersteunings Profiel

In het School Ondersteunings Profiel (SOP) hebben wij omschreven welke extra ondersteuning wij aanbieden. Als blijkt dat kinderen niet in het reguliere onderwijs terecht kunnen, kunnen zij in het speciaal basisonderwijs, of speciaal onderwijs geplaatst worden.

School Ondersteunings Profiel