Passend onderwijs

Er zijn grote verschillen in begaafdheid, tempo en belangstelling van kinderen. Op de Fakkel bieden wij, waar mogelijk, passend onderwijs aan de kinderen die dit nodig hebben. Onderwijs op maat noemen we dat.

Instructie

De leerkracht houdt met de manier van lesgeven rekening met de verschillen in leren. Sommige kinderen zijn geholpen met extra uitleg, anderen met meer tijd of het op een andere manier aanbieden van de instructie. En er zijn leerlingen die juist extra uitdaging kunnen gebruiken. Op De Fakkel wordt de leerlingenzorg gecoördineerd door twee intern begeleiders (IB-ers). Als er behoefte is aan extra zorg bespreekt de leraar dit met de IB-ers.

Dyslexie

Niet bij alle leerlingen ontwikkelt het lezen zich even gemakkelijk. Onze school streeft ernaar leerlingen met lees- en spellingsproblemen vroegtijdig te signaleren en begeleiden. De begeleiding maakt onderdeel uit van de zorgstructuur binnen de groep en zal dus ook binnen de groep door de groepsleerkracht plaatsvinden. Leerlingen die moeilijkheden ervaren bij het lezen en spellen krijgen in de groep extra uitleg en aandacht. De ondersteuning vindt plaats met de reguliere lesmethoden aangevuld met technieken die zijn afgestemd op de problematiek van het kind.

Als er niet genoeg vooruitgang is, kan in overleg met de IB-er  gekeken worden of andere programma’s of materialen ingezet worden of dat er verder diagnostisch onderzoek nodig is.

Plusklas

Voor meer- en hoogbegaafde leerlingen biedt PCBO Apeldoorn het PlusProgramma. Op de Fakkel zelf kunnen kinderen die extra uitdaging nodig hebben een keer per week deelnemen aan de plusbegeleiding op school. Daarnaast kunnen ze op advies van De Fakkel ook een dagdeel per week naar de bovenschoolse PlusKlas. Deze klas wordt gegeven op de Regenboog in de wijk Osseveld, maar is voor alle leerlingen van de PCBO scholen in Apeldoorn.

Heeft u vragen over de zorgbehoefte voor uw kind en wilt u weten of De Fakkel u hierbij kan helpen? Neemt u dan contact op met een van onze IB-ers. U kunt naar de school bellen of het contactformulier invullen. Klik hier...

Intensieve taalklas

Kinderen die nog niet zo lang in Nederland zijn of die thuis anderstalig worden opgevoed kunnen een grote taalachterstand hebben. Dit heeft niet alleen gevolgen voor het leerproces, maar ook voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind. De gemeente Apeldoorn heeft daarom samen met de drie grote besturen voor basisonderwijs in Apeldoorn, waaronder PCBO Apeldoorn De Intensieve Taalklas gecreëerd voor kinderen met (een risico op) taalachterstand. Wilt u meer weten over de intensieve taalklas? Neemt u dan contact op met de school...