Ouderparticipatie

We hechten grote waarde aan de betrokkenheid van ouders/verzorgers bij onze school. Zonder u kunnen we het niet doen. We willen graag dat u met ons meedenkt over allerlei zaken en hulp biedt bij activiteiten.

Inzetten

Als ouder kunt u zich op verschillende manieren inzetten voor onze school: ondersteunend bij de creatieve vakken in de groepen 3 t/m 8; als bibliotheekouder door onze boeken te sealen, de bieb netjes te houden of door mee te gaan naar de boekenbus die wekelijks langskomt bij de school; na de vakantie op jacht te gaan naar ongenode vakantievriendjes als luizenpluisouder; ter ondersteuning van klassenuitjes; als overblijfouder; in de versiercommissie of via de MR of OR.

Voor ieder wat wils dus! We kijken uit naar uw ondersteuning. U kunt bij de leerkracht terecht voor meer informatie of om u aan te melden. Over de OR en MR vindt u hieronder meer informatie.

Medezeggenschapsraad

Net als iedere school kent De Fakkel een Medezeggenschapsraad (MR) waar beleidsbeslissingen vanuit de overkoepelende PCBO en De Fakkel worden gevolgd en besproken. De MR heeft aangaande beleidszaken instemming- en adviesrecht.

De MR van De Fakkel bestaat uit 6 personen: 3 personeelsleden en 3 ouders. De zittingsduur van de leden bedraagt 3 jaar, met een verlengperiode van maximaal 3 maal 1 jaar. Op het moment dat de termijn van een lid is verstreken of een lid eerder stopt, worden er verkiezingen georganiseerd. Zowel ouders als personeelsleden kunnen zich voor de MR verkiesbaar stellen.

Leden MR

Voor de ouders zitten in de MR:

  • Mike Mulder (voorzitter)
  • Jan-Willem Strokappe
  • Anouk Lenzum

Namens de school zijn vertegenwoordigd:

  • Erica van Houten
  • Harriët van Raaij
  • Annemarie de Groot

Meer weten? Mail naar mrfakkel@pcboapeldoorn.nl.

Ouderraad

De ouderraad (OR) denkt mee en werkt samen met het onderwijsteam vanuit het oogpunt van de ouders en de kinderen. Samen proberen zij te komen tot een optimaal functionerende schoolorganisatie.

De OR is onmisbaar bij de organisatie en het helpen bij de binnen- en buitenschoolse activiteiten op school zoals bijvoorbeeld het pleinfeest, sinterklaasfeest, kerst- en paasviering, diverse sportactiviteiten (koningsspelen, sportdag, scholierencross, avondvierdaagse), de schoolfotograaf en het afscheid van groep 8.

Daarnaast heeft de OR een klankbordfunctie / signaalfunctie voor de leden van de Medezeggenschapsraad (MR), directie van de school en voor de ouders van de school. De OR mag gevraagd en ongevraagd advies geven.

Verder beheert de OR de jaarlijkse (vrijwillige) ouderbijdrage. Die wordt besteed aan verschillende activiteiten voor de kinderen en aan andere kosten voor aanvullende (leer) middelen die niet voor vergoeding van de overheid in aanmerking komen. Denk bijvoorbeeld aan de inrichting van het schoolplein. Voor het bekostigen van deze activiteiten vraagt ​​de OR u een jaarlijkse bijdrage.

De OR van De Fakkel bestaat uit een dagelijks bestuur en een aantal enthousiaste leden. De OF vergadert gemiddeld eens per 6 weken. Tijdens deze vergaderingen komen onder andere de te organiseren activiteiten aan bod en wordt er gekeken waar de OR-leden mee kunnen helpen. De vergaderingen zijn openbaar en toegankelijk voor een ieder die geïnteresseerd is (graag aanmelden bij één van de huidige OR-leden of via het e-mailadres). De notulen liggen altijd ter inzage op school.

Met opmerkingen of ideeën, die een bijdrage kunnen leveren aan een mooie schoolklimaat, kunt u altijd terecht bij één van de OR-leden, of mail uw suggesties naar orfakkel@pcboapeldoorn.nl . U kunt zich natuurlijk ook aanmelden als OR-lid of voor hulp bij de genoemde activiteiten.

Hier treft u het jaarverslag 2019-2020 van de Ouderraad.

 

Leden Ouderraad

Op dit moment bestaat de OR uit de volgende leden:

Bestuur:

Martin van den Hoek    Voorzitter

Annet Evers                    Penningmeester

Liesbeth van Maaren    Secretaris

 

 

 

 

 

Leden:

Inge Leupen

Lilian Rouwenhorst

Paul Stok

Marijana van der Veen

Prissella Radix

Jurjen Baas

Joost Heijstek

 

Ouderbijdrage

De Ouderraad is verantwoordelijk voor het beheer van de vrijwillige ouderbijdrage. Uit het budget worden die kosten betaald die niet voor vergoeding door de overheid in aanmerking komen. Kosten voor activiteiten die een positieve bijdrage leveren aan de schooltijd van úw kind! Te denken valt onder andere aan: bijdragen in de paas- en kerstviering, Sinterklaasfeest, groepsactiviteiten zoals bijdrage voorde projectweek.

Daarnaast worden speeltoestellen op het schoolplein en bijvoorbeeld sporttenues voor sporttoernooien bekostigd vanuit de ouderbijdrage. Jaarlijks organiseert de Ouderraad een pleinfeest voor alle leerlingen.

De hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage is vastgesteld op 32,50 per kind.
Mocht uw kind of één van uw kinderen in de loop van het schooljaar instromen, dan kunt u een evenredig deel naar het schoolfonds overmaken (
3,25 voor elke maand).

Indien u het als ouder financieel moeilijker heeft, kunt u voor de voldoen van de ouderbijdrage een beroep doen op Stichting Leergeld Apeldoorn.

Stichting Leergeld

De Stichting Leergeld Apeldoorn-Voorst wil ervoor zorgen
dat ook de kinderen uit gezinnen die het financieel wat minder hebben, kunnen meegaan met schoolreisjes en schoolkampen. Om mee te kunnen doen met deze buitenschoolse activiteiten (sport, dans, creatieve vorming et cetera. ) worden deze door de Stichting Leergeld geheel of gedeeltelijk bekostigd. De Stichting Leergeld helpt gezinnen als het inkomen van de ouder(s) onder de 120% van het bijstandsniveau ligt en als het gaat om kinderen van 4 tot 18 jaar. Er is elke dinsdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur een spreekuur in het museum van Coda aan
de Vosselmanstraat 299 op de derde verdieping. U kunt zich melden aan de balie. Klik hier voor meer informatie en contact- gegevens.

 

 Financieel jaarverslag Ouderraad 2017-2018

Omdat de Ouderraad streeft naar openheid inzake de ouderbijdrage treft u hieronder het financieel jaarverslag aan van het schooljaar 2017-2018. Heeft u vragen na het lezen van dit verslag dan kunt u contact opnemen met de Ouderraad via orfakkel@pcboapeldoorn.nl

Klik hier voor het  jaarverslag 2017 -2018