Ouderbetrokkenheid

We hechten grote waarde aan de betrokkenheid van ouders/verzorgers bij onze school. Zonder u kunnen we het niet doen. We willen graag dat u met ons meedenkt over allerlei zaken en hulp biedt bij activiteiten.

Ouderhulp

Als ouder kunt u zich op verschillende manieren inzetten voor onze school: ondersteunend bij de creatieve vakken in de groepen 3 t/m 8; als bibliotheekouder door onze boeken te sealen, de bieb netjes te houden of door mee te gaan naar de boekenbus die wekelijks langskomt bij de school; na de vakantie op jacht te gaan naar ongenode vakantievriendjes als luizenpluisouder; ter ondersteuning van klassenuitjes; als overblijfouder; in de versiercommissie of via de MR of OR.

Voor ieder wat wils dus! We kijken uit naar uw ondersteuning. U kunt bij de leerkracht terecht voor meer informatie of om u aan te melden. Over de OR en MR vindt u hieronder meer informatie.

Medezeggenschapsraad

Net als iedere school kent De Fakkel een Medezeggenschapsraad (MR) waar beleidsbeslissingen vanuit de overkoepelende PCBO en De Fakkel worden gevolgd en besproken. De MR heeft aangaande beleidszaken instemming- en adviesrecht.

De MR van De Fakkel bestaat uit 6 personen: 3 personeelsleden en 3 ouders. De zittingsduur van de leden bedraagt 3 jaar, met een verlengperiode van maximaal 3 maal 1 jaar. Op het moment dat de termijn van een lid is verstreken of een lid eerder stopt, worden er verkiezingen georganiseerd. Zowel ouders als personeelsleden kunnen zich voor de MR verkiesbaar stellen.

Leden MR

Voor de ouders zitten in de MR:

  • Anouk Lenzum (voorzitter)
  • Jan-Willem Strokappe
  • Roos van den Berg 

Namens de school zijn vertegenwoordigd:

  • Erica van Houten
  • Mariëlle Bijsterbosch
  • Annemarie de Groot

Meer weten? Mail naar mrfakkel@pcboapeldoorn.nl.

Ouderraad

Ouderraad

De ouderraad (OR) denkt mee en werkt samen met het onderwijsteam vanuit het oogpunt van de ouders en de kinderen. Samen proberen zij te komen tot een optimaal functionerende schoolorganisatie.

De OR is onmisbaar bij de organisatie en het helpen bij de binnen- en buitenschoolse activiteiten op school zoals bijvoorbeeld het pleinfeest, sinterklaasfeest, kerst- en paasviering, diverse sportactiviteiten (koningsspelen, sportdag, scholierencross, avondvierdaagse), de schoolfotograaf en het afscheid van groep 8.

Daarnaast heeft de OR een klankbordfunctie / signaalfunctie voor de leden van de Medezeggenschapsraad (MR), directie van de school en voor de ouders van de school. De OR mag gevraagd en ongevraagd advies geven.

Verder beheert de OR de jaarlijkse (vrijwillige) ouderbijdrage. Die wordt besteed aan verschillende activiteiten voor de kinderen en aan andere kosten voor aanvullende (leer) middelen die niet voor vergoeding van de overheid in aanmerking komen. Denk bijvoorbeeld aan de inrichting van het schoolplein. Voor het bekostigen van deze activiteiten vraagt ​​de OR u een jaarlijkse bijdrage.

De OR van De Fakkel bestaat uit een dagelijks bestuur en een aantal enthousiaste leden. De OR vergadert gemiddeld eens per 6 weken. Tijdens deze vergaderingen komen onder andere de te organiseren activiteiten aan bod en wordt er gekeken waar de OR-leden mee kunnen helpen. De vergaderingen zijn openbaar en toegankelijk voor een ieder die geïnteresseerd is (graag aanmelden bij één van de huidige OR-leden of via het e-mailadres). De notulen liggen altijd ter inzage op school.

Met opmerkingen of ideeën, die een bijdrage kunnen leveren aan een mooie schoolklimaat, kunt u altijd terecht bij één van de OR-leden, of mail uw suggesties naar orfakkel@pcboapeldoorn.nl . U kunt zich natuurlijk ook aanmelden als OR-lid of voor hulp bij de genoemde activiteiten.

Hier treft u het jaarverslag 2021-2022 van de Ouderraad.

 

Leden OR

Op dit moment bestaat de OR uit de volgende leden:

Bestuur:

Jurjen Baas                    Voorzitter

Marije van Hal                Penningmeester

Liesbeth van Maaren       Secretaris

 

Leden:

Priscilla Jonkers

Lilian Rouwenhorst

Marije van Hal

Sjoerd Smale

Prissella Radix

Maaike Hulleman

Heleen Ruijsch

 

 

Ouderbijdrage

De Ouderraad is verantwoordelijk voor het beheer van de vrijwillige ouderbijdrage. Uit het budget worden die kosten betaald die niet voor vergoeding door de overheid in aanmerking komen. Kosten voor activiteiten die een positieve bijdrage leveren aan de schooltijd van úw kind! Te denken valt onder andere aan: bijdragen in de paas- en kerstviering, Sinterklaasfeest, groepsactiviteiten zoals bijdrage voorde projectweek.

Daarnaast worden speeltoestellen op het schoolplein en bijvoorbeeld sporttenues voor sporttoernooien bekostigd vanuit de ouderbijdrage. Jaarlijks organiseert de Ouderraad een pleinfeest voor alle leerlingen.

De hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage is vastgesteld op 32,50 per kind.
Mocht uw kind of één van uw kinderen in de loop van het schooljaar instromen, dan kunt u een evenredig deel naar het schoolfonds overmaken (
3,25 voor elke maand).